VBScript/Khai báo

Tủ sách mở Wikibooks

Khai Báo là một thủ tục cần thiết để chương trìng biết những Biến Số, Hằng Số dùng trong chương trình .Biến Số thường nằm sau tên mục DIM và chia ra bởi dấu phẩy . Tên biến số không thể trùng với tên mục hay tên lệnh của VBScript

Cú Pháp[sửa]

DIM

Số
Chuổi Chử
Mảng(n)

Thí Dụ[sửa]

DIM i,Ten,Tuoi,Tel(9)