VBScript/Hàm

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hàm là một khối lệnh, một tập hợp của một hay nhiều hơn một dòng lệnh nằm giữa {} dưới tên mục function . Có 2 loại hàm:

 • Hàm có đối số Hàm có một hay nhiều đối số, có thể trả lại một giá trị hay không trả lại giá trị
 • Hàm Trống Hàm không có Đối số và không trả lại giá trị

Hàm trống[sửa]

Công thức
<script language="VBScript">
  function Name() 
  { 
  thân hàm; 
  }
</script>
Thí dụ
<script language="VBScript">
  Ngay_Gio()
  function Ngay_Gio() 
  { 
  document.alert('Hôm nay là : ' & now);
  }
</script>

Hàm có đối số[sửa]

Khai báo tên, đối số, và mã hình thành thân của thủ tục hàm

Công thức
[Public [Default] | Private] Function tên_hàm [(danh_sách_đối_số)]
  [nhóm_lệnh]
  [tên_hàm = biểu_thức]
  [Exit Function]
  [nhóm_lệnh]
  [tên_hàm = biểu_thức]
End Function 
Thí dụ