VBScript/Hàm

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm là một khối lệnh, một tập hợp của một hay nhiều hơn một dòng lệnh nằm giữa {} dưới tên mục function . Có 2 loại hàm:

 • Hàm có đối số Hàm có một hay nhiều đối số, có thể trả lại một giá trị hay không trả lại giá trị
 • Hàm Trống Hàm không có Đối số và không trả lại giá trị

Hàm trống[sửa]

Công thức
<script language="VBScript">
  function Name() 
  { 
  thân hàm; 
  }
</script>
Thí dụ
<script language="VBScript">
  Ngay_Gio()
  function Ngay_Gio() 
  { 
  document.alert('Hôm nay là : ' & now);
  }
</script>

Hàm có đối số[sửa]

Khai báo tên, đối số, và mã hình thành thân của thủ tục hàm

Công thức
[Public [Default] | Private] Function tên_hàm [(danh_sách_đối_số)]
  [nhóm_lệnh]
  [tên_hàm = biểu_thức]
  [Exit Function]
  [nhóm_lệnh]
  [tên_hàm = biểu_thức]
End Function 
Thí dụ