Bước tới nội dung

VBScript/Chuỗi ký tự

Tủ sách mở Wikibooks

Chuỗi ký tự đại diện cho một dòng chữ . Mổi Dòng chữ cần phải khai báo , gán giá trị, và định cách hoạt động

Khai Báo[sửa]

Dim MyStr1, MyStr2

Gán Giá Trị[sửa]

MyStr1 = "Hello" : Rem ghi chú sau câu lnh bng du 2 chm.
MyStr2 = "Goodbye"     ' Ðây cũng là 1 ghi_chú; không cần dấu 2 chấm.

Định Cách Hoạt Động[sửa]

document.write('Xin Chào')
document.write('Đây là Dòng chữ 1' & MyStr1)
document.write('Đây là Dòng chữ 2' & MyStr2)

Ví dụ[sửa]

Dim MyStr1, MyStr2
MyStr1 = "Hello" : Rem ghi chú sau câu lnh bng du 2 chm.
MyStr2 = "Goodbye"     ' Ðây cũng là 1 ghi_chú; không cần dấu 2 chấm.
Rem ghi_chú trên dòng không có lệnh, không cần dấu 2 chấm.