Triều đại nhà Trần/Danh sách hoàng đế

Tủ sách mở Wikibooks
 1. Trần Thái Tông: 1225-1258
 2. Trần Thánh Tông: 1258-1278
 3. Trần Nhân Tông: 1279-1293
 4. Trần Anh Tông: 1293-1314
 5. Trần Minh Tông: 1314-1329
 6. Trần Hiển Tông: 1329-1341
 7. Trần Dụ Tông: 1341-1369
 8. Trần Nghệ Tông: 1370-1372
 9. Trần Duệ Tông: 1372-1377
 10. Trần Phế Đế: 1377-1388
 11. Trần Thuận Tông: 1388-1398
 12. Trần Thiếu Đế: 1398-1400

Họ Trần trải qua 12 đời vua, nắm thiên hạ trong 175 năm. Nhưng trong lịch sử còn ghi nhận một vị vua nữa là Trần Nhật Lễ, trị vì từ 1369 đến 1370. Ông gốc không phải thuộc huyết thống nhà Trần mà lại thuộc họ Dương, tức Dương Nhật Lễ.