Thể loại:Ubuntu

Tủ sách mở Wikibooks

Cài bộ gõ tiếng Việt xvnkb cho Ubuntu

Application > Accessories > Terminal

$ sudo apt-get install build-essenti

$ sudo apt-get install xorg-dev

$ sudo apt-get install gcc xlibs-dev libxft-dev

$ sudo apt-get install cvs

$ wget http://xvnkb.sourceforge.net/xvnkb-0.2.9a.tar.gz

$ tar zxvf xvnkb-0.2.9a.tar.gz

$ cd xvnkb-0.2.9a/

$ ./autogen.sh

$ ./configure --use-extstrok

$ gedit config.h

#define __VK_CONFIG_H

#define VK_CHECK_SPELLING

#defi ne VK_USE_EXTSTROKE

#define VK_NEED_UCHAR

$ make $ sudo make install $ xvnkb


Xvnkb tự chạy khi khởi động:

System > Preferences > Sessions

New

Name: xvnkb

Command: xvnkb --method=telex --charset=utf8

(method: telex, vni hoặc viqr; charset: utf8, tcvn, viscii, vps hoặc viqr).


dangtd UDS

Thể loại này hiện không có trang sách hay tập tin.