Thẻ lệnh HTML

Tủ sách mở Wikibooks

Ngôn ngữ HTML tạo trang mạng tĩnh dưới dạng hồ sơ với tên đuôi là .htm hay .html.Ngôn ngữ HTML dùng thẻ lệnh HTML để thảo nội dung cho một trang mạng

Thẻ lệnh[sửa]

Thẻ Lệnh HTML bao gồm một lệnh HTML nằm giửa hai ký hiệu . Nội dung thông tin trên trang mạng thường nằm giửa thẻ lệnh mở đầu và thẻ lệnh kết thúc

<Thẻ_Lệnh>Thông_Tin</Thẻ_Lệnh>

Danh sách thẻ lệnh HTML[sửa]

Ngôn ngữ HTML là một tập hợp của nhiều thẻ lệnh sau

 1. HTML / Chú thích
 2. HTML/Thẻ miêu tả (Meta Tag)
 3. HTML/Nền (Base)
 4. HTML/Kiểu chữ
 5. HTML/Kiểu chữ tiêu đề
 6. HTML/Hình ảnh (image)
 7. HTML/Liên kết (a href)
 8. HTML/Nhạc nền (bgsound)
 9. HTML/Danh sách
 10. HTML/Bảng (table)
 11. HTML/Liên kết nhúng (Embed)
 12. HTML/Trình bổ sung (Java Applets)
 13. HTML/Mục (a name)
 14. HTML/Khung (frame)
 15. HTML/Vùng (Div)
 16. HTML/Đặt hiển thị văn bản ở trung tâm (center)
 17. HTML/Chèn một hàng chữ (P)
 18. HTML/Xuống dòng (br)
 19. HTML/Đặt hiển thị văn bản theo mặc định (pre)
 20. HTML/Hiển thị mã nguồn (xmp)