Thảo luận Thể loại:Bài tập C++ có lời giải

    Tủ sách mở Wikibooks

    Cho một số nguyên x, hãy xuất các chữ số của số đó ra, mỗi chữ số một hàng (xuất theo thứ tự như ví dụ bên dưới). Nếu x < 0 thì xuất cả dấu ‘-’ ở hàng cuối cùng

    Bắt đầu cuộc thảo luận về Thể loại:Bài tập C++ có lời giải

    Bắt đầu cuộc thảo luận