Thảo luận:Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Mảng

  Tủ sách mở Wikibooks

  Hỗ trợ tạo các mảng với nhiều kiểu dữ liệu Array .

  Công Thức[sửa]

  new Array()
  new Array(size)
  new Array(element0, element1, ..., elementn) 
  

  Thí Dụ[sửa]

  var links = new Array ("http://www.yahoo.com", "http://www.hotmail.com", "http://www.geocities.com");
  for (var i = 0; i < links.length; i++)
  {
    document.write ('<a href=' + links[i] + '>' links[i] + '</a><br>');
  }
  

  var my_array = new Array ();
  for (var i = 0; i < 10; i++)
  {
    my_array[i] = i;
  }
  var x = my_array[4];
  

  Bản mẫu:Cần hợp nhất Hỗ trợ tạo các mảng với nhiều kiểu dữ liệu Array .

  Công Thức[sửa]

  new Array()
  new Array(size)
  new Array(element0, element1, ..., elementn) 
  

  Thí Dụ[sửa]

  var links = new Array ("http://www.yahoo.com", "http://www.hotmail.com", "http://www.geocities.com");
  for (var i = 0; i < links.length; i++)
  {
    document.write ('<a href=' + links[i] + '>' links[i] + '</a><br>');
  }
  

  var my_array = new Array ();
  for (var i = 0; i < 10; i++)
  {
    my_array[i] = i;
  }
  var x = my_array[4];