Bước tới nội dung

Thảo luận:Học HTML/Thẻ lệnh/Hình ảnh (image)

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Tủ sách mở Wikibooks

Công Dụng

[sửa]

Thẻ lệnh HTML để chèn hình trong trang mạng

Cú Pháp

[sửa]
<Img Src=tên_hình.gif 
Width=Chiều Dài 
Height=Chiều Cao
Bottom=   trên
Top=  dưới
Middle=  giữa 
Alt=Miêu Tả cho ảnh
Border=Viền 
Hspace=Khỏang_Cách_Chiều_Cao 
Vspace=Khỏang_Cách_Chieu_Dài >

Thí Dụ

[sửa]
<img src=Hinh.gif alt=Hình Tôi align=middle hspace=5 vspace=5 />