Thảo luận:Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Phép toán

  Tủ sách mở Wikibooks

  Các phép toán[sửa]

  Để tham khảo, sau đây là bảng thứ tự ưu tiên của các phép toán theo C89:

  Phép toán Mô tả Hướng tiến hành
  ()

  []
  .
  ->

  ngoặc đơn (nhóm)

  phần chỉ số của mảng
  sự lựa chọn phần tử, nhận dạng
  sự lựa chọn phần tử, con trỏ

  từ trái sang phải
  ++--

  +-
  !~
  (cast)
  *
  &
  sizeof

  tiền tố tăng/giảm

  dấu dương/âm
  phép toán Bool NOT/phần bù 0 kiểu bit
  đổi kiểu
  tham chiếu ngược
  tham chiếu
  độ lớn

  từ phải sang trái
  *, /, và % nhân/chia/mô dun từ trái sang phải
  +- cộng/trừ
  <<>> phép toán bit <ocde>left shift/right shift
  <<=

  >>=

  quan hệ nhỏ hơn/nhỏ hơn hay bằng

  quan hệ lớn hơn/lớn hơn hay bằng

  ==!= bằng với/khác với
  & phép toán bit AND
  ^ phép toán bít XOR
  | phép toán bit OR
  && phép toán bool AND
  || phép toán bool OR
  ?: điều kiện tam phân từ phải sang trái
  =

  +=-=
  *=, /=, và %=
  <<=>>=
  &=, ^=, va |=

  phép gán giá trị trực tiếp

  phép gán giá trị cộng thêm/trừ bớt
  phép gán giá trị nhân/chia/mô dul bởi
  phép gán bit shift
  phép gán bit AND/XOR/OR

  , toán tử , từ trái sang phải

  Nguồn: C Operator Precedence and Associativity