Thảo luận:Bài tập C++/Cấu trúc lặp

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Nhập vào số N In ra số các số dương nhỏ hơn hoặc bằng N và lớn hơn (N - 1)/2 (N ≤ 50). INPUT Số nguyên N OUTPUT Số nguyên thỏa mãn đề bài.

Input Output 9 4

Bắt đầu cuộc thảo luận về Bài tập C++/Cấu trúc lặp

Bắt đầu cuộc thảo luận