Thành viên:Atcovi

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks
Be in this world like a stranger or one who is passing through. ━Prophet Muhammad