Tự học JavaScript DOM/Form

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khái Niệm[sửa]

Đơn là một phần tử HTML dùng để thông tin giửa máy người sử dụng với máy chủ cung cấp dịch vụ qua thẻ lệnh HTML <form></form> . Một Đơn bao gồm nhiều phần tử như hộp chử, nút, nút chọn, vùng chử, bảng liệt kê ... Mổi Phần tử của đơn có Tên riêng, giá trị và cách khai báo riêng

Cấu trúc[sửa]

<form name=Tên action=URL_Address method=get|post>
 <input type=Loại_Phần_Tử name=Tên value=Giá_Trị>
</form>

Type . Định loại phần tử của đơn

Name . Tên của phần tử

Value . Giá Trị của phần tử

Các phần tử của một đơn[sửa]

Hộp Thoại[sửa]

Được sử dụng để nhập dữ liệu

<form>
 <input type="text" name="tên">
</form>
Ví dụ
[1]

Nút Chọn[sửa]

Được sử dụng để chọn 1 thuộc tính

<form>
 <input type="radio" name="ten" value="giá trị khi người dùng chon nó">;
</form>
Ví dụ
[2]

Hộp Chọn[sửa]

Cho phép người dùng chọn nhiều thuộc tính

<form>
 <input type="checkbox" name="ten" value:"giá trị khi người dùng chon nó">;
</form>
Ví dụ
[3]

Vùng Chử[sửa]

Một vùng để soạn thảo văn bản

<form>
 <textarea rows="số dòng" cols="số cột"> Văn bản thể hiện ban đầu </textarea>
</form>

Nút Chọn[sửa]

Có tất cả 3 loại nút

Nút Thường[sửa]

<form action="">
<input type="button" value="Hello world!">
</form>

Nút Xóa[sửa]

Khi người dùng nhấn vào nút này thì trình duyệt sẻ khởi tạo lại giá trị ban đầu

<form action="địa chỉ của trang xử lý thông tin" method="phương thức gởi>
 <input type="reset" value="tên của nút">
</form>

Nút Gởi[sửa]

Khi người dùng nhấn vào nút này thì các giá trị sẻ được chuyển đến trang sử lý

<form action="địa chỉ của trang xử lý thông tin" method="phương thức gởi>
 <input type="submit" value="tên của nút">
</form>
ví dụ [4]

Bảng Lựa Chọn[sửa]

<form name=Tên action=URL_Address method=get|post>
 <select name=Tên size=1|n >
   <option value=Url_1>Miêu Tả 1</option>
   <option value=Url_2>Miêu Tả 2</option>
   <option value=Url_n>Miêu Tả n</option>
 </select>
</form>