Tự học JavaScript DOM/Document

Tủ sách mở Wikibooks

Đối Tượng Document[sửa]

Đối Tượng Window chứa dử liệu về các phần tử của văn bảng và có các hàm xử lý

Phần Tử Trang Mạng[sửa]

Hàm Xử Lý[sửa]

Đối Tượng Con[sửa]

Thi Dụ[sửa]

Mở Cửa sổ

Window.open();

Đóng Cửa sổ

Window.close();

Hiển thị dòng chử Hello World trong văn bảng

Window.Document.Write("Hello World");