Sách toán/Góc

Tủ sách mở Wikibooks

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm sẽ tạo ra một góc giữa hai đường thẳng .

Ký hiệu[sửa]

Góc có ký hiệu

Thí dụ[sửa]

2 đường thẳng AB và AC cắt nhau tại một điểm a tạo ra góc A

< 90o

Đơn vị đo góc[sửa]

Góc đo bằng đơn vị Độ o hay Radian Rad

Đơn vị rad[sửa]

Đơn vị độ[sửa]

Thí dụ[sửa]

Góc A bằng 30o

Thể loại góc[sửa]

Góc trong vòng tròn 360°

Góc Hình Định nghỉa
Góc nhọn Góc nhọn là góc nhỏ hơn 90°
Góc vuông Góc vuông là góc bằng 90° (1/4 vòng tròn);
Góc tù Góc tù là góc lớn hơn 90° nhưng nhỏ hơn 180°
Góc bẹt Góc bẹt là góc 180° (1/2 vòng tròn).
Góc phản Góc phản là góc lớn hơn 180° nhưng nhỏ hơn 360°
Góc đầy Góc đầy là góc bằng 360° (toàn bộ vòng tròn).

Góc trong 2 đường thẳng vuông gócvới nhau[sửa]

Góc phụ

Góc 1, Góc 2 được gọi là Góc phu

Góc trong 2 đường thẳng song song với nhau[sửa]

Góc bù nhau

Góc 1, Góc 2 được gọi là Góc bù

Góc đối xứng - 2 góc đối nhau và bằng nhau trong 2 đường thẳng song song