Sách số học/Ký số

Tủ sách mở Wikibooks

Thời cổ đại, người Trung quốc người La mã dùng ký tự để đại diện cho một giá trị . Người Ả rập dùng con số thay vì ký tự . Người Ả rập tạo ra cách ghi số bằng các con số (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Người La mã dùng ký tự (I,V,X,L,C,D,M ) để đại diện cho một giá trị số . Người Trung quốc dùng ký tự (- , = , ... ) để đại diện cho một giá trị số