Sách lượng giác/Góc

Tủ sách mở Wikibooks

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm sẽ tạo ra một góc giữa hai đường thẳng . 2 đường thẳng AB và AC cắt nhau tại một điểm a tạo ra góc A . Góc có ký hiệu

Angle acute.png


Đơn vị đo lường góc[sửa]

Đơn vị đo lường góc bao gồm Độ - o hay Radian - Rad


Thí dụ Góc A bằng 30o

Thể loại góc[sửa]

Loại góc Định nghỉa Hình
Góc nhọn góc nhỏ hơn 90° Ángulo agudo.svg
Góc vuông góc bằng 90° (1/4 vòng tròn) Right angle.svg
Góc tù góc lớn hơn 90° nhưng nhỏ hơn 180° Ángulo obtuso.svg
Góc bẹt góc 180° (1/2 vòng tròn) Angle obtuse acute straight.svg
Góc phản góc lớn hơn 180° nhưng nhỏ hơn 360° Ángulo cóncavo.svg
Góc đầy góc bằng 360° (toàn bộ vòng tròn) Ángulo completo.svg