Sách lượng giác/Góc

Tủ sách mở Wikibooks

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm sẽ tạo ra một góc giữa hai đường thẳng . 2 đường thẳng AB và AC cắt nhau tại một điểm a tạo ra góc A . Góc có ký hiệu


Đơn vị đo lường góc[sửa]

Đơn vị đo lường góc bao gồm Độ - o hay Radian - Rad


Thí dụ Góc A bằng 30o

Thể loại góc[sửa]

Loại góc Định nghỉa Hình
Góc nhọn góc nhỏ hơn 90°
Góc vuông góc bằng 90° (1/4 vòng tròn)
Góc tù góc lớn hơn 90° nhưng nhỏ hơn 180°
Góc bẹt góc 180° (1/2 vòng tròn)
Góc phản góc lớn hơn 180° nhưng nhỏ hơn 360°
Góc đầy góc bằng 360° (toàn bộ vòng tròn)
Góc đối xứng góc đối và bằng nhau
Góc phụ
Góc bù