Bước tới nội dung

Sách kỹ sư/Sách công thức toán lượng giác

Tủ sách mở Wikibooks

Góc[sửa]

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm sẽ tạo ra một góc giữa hai đường thẳng . Góc có ký hiệu

2 đường thẳng AB và AC cắt nhau tại một điểm a tạo ra góc A


Đơn vị đo lường góc[sửa]

Đơn vị đo lường góc bao gồm Độ - o hay Radian - Rad


Thí dụ Góc A bằng 30o

Thể loại góc[sửa]

Trong vòng tròn[sửa]

Loại góc Định nghỉa Hình
Góc nhọn góc nhỏ hơn 90°
Góc vuông góc bằng 90° (1/4 vòng tròn)
Góc tù góc lớn hơn 90° nhưng nhỏ hơn 180°
Góc bẹt góc 180° (1/2 vòng tròn)
Góc phản góc lớn hơn 180° nhưng nhỏ hơn 360°
Góc đầy góc bằng 360° (toàn bộ vòng tròn)
Góc đối xứng góc đối và bằng nhau
Góc phụ
Góc bù

Trong 2 đường thẳng vuông góc[sửa]

Trong 2 đường thẳng song song[sửa]

2 góc đối xứng bằng nhau

2 góc song song bằng nhau

Hàm số lượng giác[sửa]

Hàm số lượng giác cho biết tương quan giửa 2 dại lượng lượng giác . Hàm số lượng giác có dạng tổng quát

, , ,

Hàm số lượng giác đường thẳng[sửa]

Hàm số lượng giác đường thẳng ngang
Hàm số lượng giác đường thẳng dọc
Hàm số lượng giác đường thẳng nghiêng
Hệ số phức

Hệ số thực

Hàm số lượng giác đường tròn[sửa]

Trong hệ số thực

Trong hệ số phức

Hàm số lượng giác cơ bản[sửa]

Tương quan các cạnh và góc tron tam giác vuông cho biết hàm số lượng giác cơ bản sau

Hàm số góc lượng giác Ký hiệu Tỉ lệ cạnh Đồ thị
Cosine cos
Sine sin
Cosine sec
Cosecant csc
Tangent tan
Cotangent cot

Hàm số lượng giác cơ bản nghịch[sửa]

Tương quan các cạnh và góc tron tam giác vuông cho biết hàm số lượng giác cơ bản sau

Hàm số góc lượng giác Ký hiệu Tỉ lệ cạnh Đồ thị
Cosine cos
Sine sin
Cosine sec
Cosecant csc
Tangent tan
Cotangent cot