Sách JavaScript/Trình ứng dụng/Trình tìm thông tin

Tủ sách mở Wikibooks

Chức năng[sửa]

Một chương trình javascript ứng dụng có công dụng tìm tư liệu trên các trang mạng tìm kiếm

Mã nguồn[sửa]

<script LANGUAGE="JavaScript"> 

  function doMoveBrowser(form) { 
   location.href = goform.gomenu.options[getSelectedValue()].value + goform.st.value; 
  } 

  function getSelectedValue() { 
   return document.goform.gomenu.selectedIndex 
  } 
  // -- end hiding --> 
   

</script>

<form name=goform>
<input type=text name=st size=40>
<select NAME="gomenu" size="1" onchange="doMoveBrowser(this.form)">
<OPTION VALUE=>MAIN MENU
<option value=>________________________________
<option value="about:blank">WWW SEARCH ENGINES
<option value=>________________________________
<option value="http://search.allthesites.com/cgi-bin/search/?query=">...allthesites
<option value="http://search.msn.com/results.asp?RS=CHECKED&FORM=MSNH&v=1&q=">...msn
<option value="http://www.infoseek.com/Titles?qt=">...infoseek
<option value="http://netfind.aol.com/search.gw?search=">...aol
<option value="http://www.webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?searchText=">...webcrawler
<option value="http://msxml.excite.com/_1_3MMUP704GZRUH2__info.xcite/dog/results?

otmpl=dog/webresults.htm&qcat=web&foo=bar&qk=20&fs=infospace_excite_search&stype=web&top=1&start=&ver=1214&qkw=">...excite
<option value="http://search.canixs.com/search.php?query=">...search.canixs</option>
<option value="http://search.lycos.com/?query=">...Lycos</option>
<option value="http://www.google.ca/search?hl=en&btnG=Google+Search&meta=&q=" 
       >...Google</option>
<option value="
http://www.alltheweb.com/search?cat=web&cs=utf-8&l=vi&q=" 
       >...AlltheWeb</option>
<option value="http://search.yahoo.com/search?&fr=FP-tab-web-t500&toggle=1&cop=&ei=UTF-8p=">...yahoo</option>
<option value="http://www.altavista.com/web/results?itag=ody&kgs=1&kls=0&q=">...altavista</option>
<option value="http://www.vietnamwebsite.net/portal/links.php?&andor=and&search=">...vietnamwebsite</option>

<option value=>________________________________
<option value="">WEB SUBMIT
<option value=>________________________________
<option value="http://www.google.com/addurl?q=">Google
<option value=>________________________________
<option value="">FIND SOFTWARES
<option value=>________________________________
<option value="http://www.    .  /3120-20_4-0.html?tg=dl-2001&tag=srch&qt=">...    .  </option>
<option value="http://shareware.search.com/search?cat=247&tag=ex.sa.fd.srch.sa_all&q=">...     .  </option>
<option value="http://www.   .  /search?search_scope=win&search_adv=0&search_size=&search_size_multi=bsearch_terms=">...   .  </option>

<option value=>________________________________
<option value="">VN SARCH ENGINES
<option value=>________________________________
<option value="
http://www.timkiemweb.net/?q=">...timkiemweb</option>
<option value="
http://www.vinaseek.com/search.asp?form=sfr&Kbrd=vni&font=utf8&query=" 
       >...Vinaseek</option>
<option value="http://www.openvn.com/search.php?&type=0&Kbrd=off&query=" 
       >...openvn</option>
<option value="http://panvietnam.com/index.asp?progid=4004&amp;fcid=2&amp;img=0&amp;q="
       >...Panviet</option>
<option value="http://www.vnorganizations.com/en_display.asp?p=10&s=0&sc=t&r=37O18O58&c=3&sk=music">...vnorganizations</option>
<option value="http://www.google.com/search?ie=UTF8&oe=UTF8&hl=vi&btnG=Ti%C3%8Cm+ki%E1%BA%BFm+v%E1%BB%9Bi+Google&amp;q=" ">...</option>

<option value=>________________________________
<option value="">TU DIEN VIET</option>
<option value=>________________________________
<option value="">TinhVan
<option value="
http://www.tinhvan.com.vn/scripts/tvis/webdict/webdict.pl?typesearch=&link=YES&dataname=English-Vietnamese&data=ENGLISH&func=on&key=" 
       >...EN->VN</option>
<option value="
http://www.tinhvan.com.vn/scripts/tvis/webdict/webdict.pl?typesearch=&link=YES&dataname=Vietnamese-English&data=ENGLISH&func=on&key=" 
       >...VN->EN</option>
<option value="">Saigon.com
<option value="http://www.saigon.com:8082/?db=ev&fmt=u&word=">...EN->VN</option>
<option value="http://www.saigon.com:8082/?db=ve&fmt=u&word=">...VN->EN</option>
<option value="http://www.saigon.com:8082/?db=vf&fmt=u&word=">...VN->FR</option>
<option value="http://www.saigon.com:8082/?db=fv&fmt=u&word=">...FR->VN</option>
<option value="http://www.saigon.com:8082/?db=vg&fmt=u&pos=1582">...VN->GE</option>
<option value="http://www.saigon.com:8082/?db=gv&fmt=u&pos=1582">...GE->VN</option>

<option value="http://vdict.com/index.php?dictionary=6&word=">...Danh Tu Vi Tinh</option>
<option value="http://vdict.com/index.php?dictionary=7&word=">...Tu Dien Anh

<option value=>________________________________
<option value=>DICTIONARIES
<option value=>________________________________
<option value="http://www.acronymfinder.com/af-query.asp?acronym=">...acronymfinder
<option value="http://www.britannica.com/search?query=">...britannica
<option value="http://www.britannica.com/dictionary?book=Dictionary&va=text&query=">...dictionary
<option value="http://dictionary.reference.com/search?q=">...dictionary.reference
<option value="http://thesaurus.reference.com/search?q=">...thesaurus.reference
<option value="http://www.reference.com/search?q=">...reference.

<option value=>________________________________
<option value=>TRANSLATORS
<option value=>________________________________
<option value="http://translate.google.com/translate_t?langpair=en|de&hl=en&ie=ISO-8859-1&text=">...English2German
<option value="http://translate.google.com/translate_t?langpair=en|es&hl=en&ie=ISO-8859-1&text=">...English2Spanish
<option value="http://translate.google.com/translate_t?langpair=en|fr&hl=en&ie=ISO-8859-1&text=">...English2French
<option value="http://translate.google.com/translate_t?langpair=en|it&hl=en&ie=ISO-8859-1&text=">...English2Italian
<option value="http://translate.google.com/translate_t?langpair=en|pt&hl=en&ie=ISO-8859-1&text=">...English2Portugese

<option value=>________________________________
<option value=>VIDEO FINDER
<option value=>________________________________
<option value="http://www.mediamungo.com/beta/searchm.php?q=">...mediamungo
<option value="http://www.alltheweb.com/    ?  =  &cs=utf8&rys=0&itag=crv&q=">...alltheweb
<option value="http://   .   .   .com/search/video?&fr=yfp-t-501&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8&p=">...   .   .   
<option value="http://www.     .  /   /results?itag=ody&mvf=mpeg&mvf=avi&mvf=qt&mvf=msmedia&mvf=realmedia&mvf=flash&mvf=other&mvd=all&q=">...altavista
<option value="http://www.youtube.com/results?search_query=">...youtube

<option value=>________________________________
<option value=>AUDIO FINDER
<option value=>________________________________
<option value="http://www.mediamungo.com/beta/searchm.php?Submit=Go%21&q=">...mediamungo
<option value="http://www.alltheweb.com/search?cat=mp3&cs=utf8&rys=0&itag=crv&q=">...alltheweb
<option value="http://audio.search.yahoo.com/search/audio?fr=yfp-t-501&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8&p=">...audio.search.yahoo
<option value="http://www.altavista.com/audio/results?pg=q&stype=saudio&audset=2&avkw=tgz&q=">...altavista
<option value="http://search.mp3.com/bin/search/?query=">...search.mp3
<option value="http://mp3search.astraweb.com/cgi-bin/search.cgi?word=">...mp3search.astraweb
<option value="http://www.audiophilez.com/search.php?q=">...audiophilez

<option value=>________________________________
<option value=>WEATHER
<option value=>________________________________
<option value="http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=">...wunderground
<option value="http://search.weather.yahoo.com/weather/query.cgi?q=">...weather.yahoo
<option value="http://weather.msn.com/search.aspx?weasearchstr=">...weather.msn

<option value=>________________________________
<option value=>SCRIPT SEARCH
<option value=>________________________________
<option value="http://search.freefind.com/find.html?id=6299074&pageid=r&mode=ALL&n=0&query=">...Dynamicdrive
<option value="http://www.a1javascripts.com/search/search.cgi?Range=Any&Format=Standard&Terms=">...a1javascripts
<option value="http://www.js-examples.com/page/search.html?lucky=0&type=and&search=1&query=">...js-examples
<option value="http://q.sitelevelsearch.com/query-ask.go?crid=0c521e0c5dfcffa3&slice_title=&page=1&sp=1&query=">...q.sitelevelsearch.com

<option value=>________________________________
<option value=>MISCELLANEOS
<option value=>________________________________
<option value=>Date&Time
<option value="http://timeanddate.com/worldclock/results.html?query=">...timeanddate

<option value=>________________________________
<option value>TOOLS
<option value=>________________________________
  <option value="http://www.geocities.com/qtt12003/players/MediaPlay.htm?">...Play Media</option>
  <option value="http://www.geocities.com/qtt12003/players/swf.htm?">...SWF Player</option>
  <option value="http://www.cyber-junkie.com/cgi-bin/sviewer/sviewer.pl?url=">...View Source
  <option value="http://www.submitexpress.com/cgi-bin/mojosnooper/index.cgi?url=">...View Source
  <option value="http://www.viewhtml.com/?url=">...View Source
   <option value>...Surf


<option value=>________________________________
<option value>VIDEO
<option value=>________________________________
  <option value="http://www.youtube.com/results?search_query=">...Youtube
  <option value="http://video.google.ca/videosearch?q=">...Google
<option value="http://ca.video.yahoo.com/video/search?ei=UTF-8&p=">...Yahoo
</select>
<input type=button onclick=search() value=Page Search>
</form>