Sách CSS/Phần tử/Thuộc tính bảng (table)

Tủ sách mở Wikibooks

Thuộc tính bảng(table)[sửa]

  • border-collapse:collapse|separate
   • che lấp đường viền:che lấp|ngăn cách
  • border-spacing:length length
   • cách khoảng đường viền:dài
  • caption-side:top|bottom|left|right
   • che lấp đường viền:đỉnh |đáy|trái|phải
  • empty-cells:show|hide
   • ô trống:hiện|ẩn
  • table-layout:auto|fixed
   • bố trí bảng:tự động|cố định

Thí dụ[sửa]

table.one
{
 table-layout: automatic
}

table.two
{
 table-layout: fixed
}

table
{
 border-collapse: separate;
 empty-cells: show
}

table.coll 
{
 border-collapse: collapse
}

table.sep
{
 border-collapse: separate
}

table.one 
{
 border-collapse: separate;
 border-spacing: 10px
}
table.two
{
 border-collapse: separate;
 border-spacing: 10px 50px
}

caption
{
 caption-side:bottom
}