Sách CSS/Phần tử/Thuộc Tính viền ngoài (outline)

Tủ sách mở Wikibooks

Thuộc Tính viền ngoài (outline)[sửa]

  • outline-color:color|invert
   • màu của viền ngoài:màu|đảo nguợc
  • outline-style:none|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset
   • kiểu viền ngoài:bình thường|chấm|gạch ngang|đặc|đôi|dảy|ghép|
  • outline-width:thin|medium|thick|length
   • độ rộng viền:mỏng|vừa|dày|dài

Thí Dụ[sửa]

 p 
{
  border: red solid thin;
  outline: green dotted thick
}


 p
{
border: red solid thin;
}
 p.dotted {outline-style: dotted}
 p.dashed {outline-style: dashed}
 p.solid {outline-style: solid}
 p.double {outline-style: double}
 p.groove {outline-style: groove}
 p.ridge {outline-style: ridge}
 p.inset {outline-style: inset}
 p.outset {outline-style: outset}
}
p 
{
 border: red solid thin;
 outline-style: solid;
 outline-color: #00ff00
}
p.one
{
 border: red solid thin;
 outline-style: solid;
 outline-width: thick
}
p.two
{
 border: red solid thin;
 outline-style: solid;
 outline-width: 2px
}