Sách điện thông tin/Truyền tin viễn liên

Tủ sách mở Wikibooks


Trong thông tin, để truyền tin đường xa từ vị trí phát dến vị trí thụ Sóng tín hiệu thông tin của tần số thấp (20Hz-200KHz) phải được trộn với một sóng dẩn của tần số cao (MHz) tạo ra một sóng trộn có thể mang năng lượng sóng tín hiệu đến nơi nhận ở một nơi xa mà không có thất thoát năng lượng