Sách điện thông tin/Sóng tín hiệu rời rạc

Tủ sách mở Wikibooks

Tín hiệu của một hàm số sóng trong thời gian rời rạc

Digital.signal.discret.svg