Sách điện số/Cổng số

Tủ sách mở Wikibooks

Công cụ điện số có khả năng thực hiện các phép toán so sánh ỏ cổng nhập và cho một kết quả ở cổng xuất. Mọi cổng cố đều có biểu tượng . Lối hoạt động của cổng số được biểu thị qua Phương trình toán điện số và Bảng vận hành

Buffer ANSI Labelled.svgNOT ANSI Labelled.svgAND ANSI Labelled.svgOR ANSI Labelled.svgXOR ANSI Labelled.svg