Nhập môn CSS/Phần tử/Thuộc tính Nền (Background)

Tủ sách mở Wikibooks

Định dạng nền , background , của một phần tử mạng


Cú pháp[sửa]

HTML Element{Background - Thuộc tính : Value}


Thuộc tính và giá trị
 • Background-attachment:Fixed|Scroll
Dạng Nền:Cố Định|Di Động
 • Background-color:Color name | Color code
Màu nền:Tên màu | Mả màu
 • Backgroun-image:image name
Nền hình:tên hình
 • Background-repeat :repeat|repeat-x|repeat-y|no-repeat
Lặp lại: lập lại | lập lại chiều x | lập lại chiều y | không lập lại
 • Background-position:top left|top center|top right|center left|center center|center right|bottom left|bottom center|bottom right|x% y%|xpos ypos
Vị Trí Nền: Trên trái | Trên trung tâm | Trên phải | Trung tâm trái | Trung Tâm trung tâm | Trung tâm phải | Dưới trái | Dưới trung tâm | Dưới phải

Thí dụ[sửa]

Định dạng thân bài với các tính chất Nền cố địmh, Nền màu đen, Nền hình Sao, Nền lặp lại

body { 
  background-attachment: fixed;
  background-color: #000000;
  background-image: url("stars.gif");
  background-repeat: repeat;
}