Nhập môn CSS/Phần tử/Thuộc Tính Vành Biên (Border)

Tủ sách mở Wikibooks

Định dạng vành biên , Border của phần tử trang mạng

Cú pháp[sửa]

HTML Element{ Border - Property : Value }


Tham số
border:border-width|border-style|border-color
Chiều Dài:độ dài|Kiểu|Màu
border-bottom:border-bottom-width|border-style|border-color
Vành Biên Dưới Cùng:độ dài|Kiểu|Màu
border-bottom-color:border-color
Màu Vành Biên Dưới Cùng:Màu
border-bottom-style:border-style
Kiểu Vành Biên Dưới Cùng:Kiểu
border-bottom-width:thin|medium|thick|length
Chiều dài Vành Biên Dưới Cùng:Mỏng|Vừa|Dày|độ dài
border-color:color
Màu Vành Biên:Màu
border-left:border-left-width|border-style|border-color
Vành Biên Trái:Chiều dài|Kiểu|Màu
border-left-color:border-color
border-left-style:border-style
border-left-width:thin|medium|thick|length
border-right:border-right-width|border-style|border-color
border-right-color:border-color
border-right-style:border-style
border-right-width:thin|medium|thicklength
border-style:none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset
border-top:border-top-width|border-style|border-color
border-top-color:border-color
border-top-style:border-style
border-top-width:thin|medium|thick|length
border-width:thin|medium|thick|length

Thí dụ[sửa]

 • style.css


a {

  color: #003c5e;
  text-decoration: none;

} a:link {

  color: #003c5e;
  text-decoration: none !important;

} a:visited {

  color: #003c5e;

} a:active {

  color: #003c5e;

} a:hover {

  background: url("timbay.gif");
  background-position: bottom;

}

/* Các thuộc tính scrollbar-... chỉ được sử dụng bởi Internet Explorer. */ textarea {

  scrollbar-darkshadow-color: #ffffff;
  scrollbar-face-color: #ffffff;
  scrollbar-arrow-color: #4a96ef;
  scrollbar-highlight-color: #f5f5f5;
  scrollbar-shadow-color: #ffffff;
  scrollbar-track-color: #f5f5f5;
  scrollbar-darkshadow-color: #c0c0c0;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  background-attachment: fixed;
  background-repeat: repeat-y;
  background-image: url("bg.gif");
  
  font-size: 11px;
  color: #000000;
  line-height: 130%; 
  font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;

}