Nhập môn CSS/Phần tử/Thuộc Tính đệm (padding)

Tủ sách mở Wikibooks

Thuộc Tính đệm padding

Tham số và giá trị[sửa]

  • padding - top : length|%
đệm đỉnh:chiều dài|%
  • padding - right : length|%
đệm bên phải:chiều dài|%
  • padding - bottom : length|%
đệm đáy:chiều dài|%
  • padding - left : length|%
đệm bên trái:chiều dài|%

Thí Dụ[sửa]

 td.test1 
{
  padding: 1.5cm
}

 td.test2 
{
  padding: 0.5cm 0.5cm
}

td 
{
  padding-top: 2cm
}

td
{
  padding-top: 10%
}

td
{
  padding-bottom: 10%
}

td
{
  padding-right: 10%
}