Nhập môn CSS/Cú pháp/Cú pháp định hình CSS

Tủ sách mở Wikibooks

Cú pháp định hình CSS của một trang mạng

Cú pháp[sửa]

<style>

Phần_Tử_Trang_Mạng {Thuộc_Tính_1 : Giá_Trị_1 ; Thuộc_Tính_2 : Giá_Trị_2 ; Thuộc_Tính_n : Giá_Trị_n }

</style>


Hay

<style>

Phần_Tử_Trang_Mạng
{
Thuộc_Tính_1 : Giá_Trị_1 ;
Thuộc_Tính_2 : Giá_Trị_2 ;
Thuộc_Tính_n : Giá_Trị_n
}

</style>

Thí dụ[sửa]

<style>

P{Thuộc_Tính_1 : Giá_Trị_1 ; Thuộc_Tính_2 : Giá_Trị_2 ; Thuộc_Tính_n : Giá_Trị_n }

</style>