Nhập môn CSS/Bài tập

Tủ sách mở Wikibooks

Bài tập 1[sửa]

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
  <title>Zentrale Formate</title>
  <style type="text/css">
    h1 {
      color: blue;
      font-size: 48px; 
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>48 Pixel und Rot!</h1>
</body>
</html>

Tạo css[sửa]

Đây là cách viết CSS bằng cách nhúng css trực tiếp vào HTML. Ta muốn làm cho đoạn văn có màu sắc và kích thước thì ta sẽ làm như sau:

h1 {
  color: blue;
  font-size: 48px; 
}

Bài tập 2[sửa]

<html>
<head>

<style type="text/css">
body {background-color: yellow}
h1 {background-color: #00ff00}
h2 {background-color: transparent}
p {background-color: rgb(250,0,255)}
</style>

</head>

<body>

<h1>This is header 1</h1>
<h2>This is header 2</h2>
<p>This is a paragraph</p>

</body>
</html>

Tạo css[sửa]

Đây là cách viết CSS bằng cách nhúng css trực tiếp vào HTML. muốn tạo một hình nền và tô màu cho chử ta làm như sau:

body {
background-color: yellow
}
h1 {
 background-color: #00ff00
}
h2 {
 background-color: transparent
}
p {
 background-color: rgb(250,0,255)
}