Ngôn ngữ C/Chú thích

Tủ sách mở Wikibooks

Chú Thích là những dòng chử dùng trong việc miêu tả . Trình dịch sẻ bỏ qua không dịch những dòng chú thích

Chú Thích một dòng[sửa]

Chức năng

Hửu ích trong việc miêu tả chức năng của một câu lệnh

Cú pháp
// Chú Thích một dòng
Thí Dụ
    i++ // Increase value of i by 1

Thí dụ này trình dịch sẻ đọc dòng lệnh trên và chỉ thực thi i++ và không thực thi // Increase value of i by 1

Chú Thích nhiều dòng[sửa]

Chức năng

Hữu ích trong việc miêu tả chức năng của một trình, một hàm

Cú pháp

/*________________________________________________________

Dòng chú thích 1

Dòng chú thích 2

Dòng chú thích n

  • /
Thí Dụ

/*________________________________________________________

Tên_Trình : Tool.c
Tác_Giả  : Tên_Tác_Giả
Chức_Năng : Thư Viện Mả
Công Dụng :

*/________________________________________________________