Ngôn ngữ C/Cấu trúc cú pháp

Tủ sách mở Wikibooks

Cú Pháp[sửa]

// Khai Báo Tập_Tin_Mả
#include <Tập_Tin_Mả_Chuẩn_C.h>
#include <Tập_Tin_Mả_Tự_Tạo.h>

// Vào Chương Trình
int main(void)
// Mở Đầu Chương Trình
{
   Lệnh_1
   Lệnh_2
   Lệnh_n
}
// Kết Thúc Chương Trình

Thí Dụ[sửa]

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("hello, world\n");

    return 0;
}

Dòng hiển thị

Hello World