MediaWiki:Gadget-HotCat.js/local defaults

  Tủ sách mở Wikibooks

  //

  // Dịch giao diện
  if (typeof (HotCat) != 'undefined') {
  
   HotCat.messages.cat_removed  = 'đã dời [[Thể loại:$1]]';
   HotCat.messages.template_removed = 'đã dời {{[[Thể loại:$1]]}}';
   HotCat.messages.cat_added   = 'đã thêm [[Thể loại:$1]]';
   HotCat.messages.cat_keychange = 'từ khóa mới cho [[Thể loại:$1]]: ';
   HotCat.messages.cat_notFound = 'Không tìm thấy thể loại “$1”';
   HotCat.messages.cat_exists  = 'Thể loại “$1” đã tồn tại; không thêm nữa';
   HotCat.messages.cat_resolved = ' (đã giải quyết thể loại đổi hướng [[Thể loại:$1]])';
   HotCat.messages.uncat_removed = 'đã dời {{chưa phân loại}}';
   HotCat.messages.using     = ' dùng [[w:WP:HOTCAT|HotCat]]';
   HotCat.messages.multi_change = '$1 thể loại';
   HotCat.messages.commit    = 'Lưu';
   HotCat.messages.ok      = 'OK';
   HotCat.messages.cancel    = 'Hủy';
   HotCat.messages.multi_error  = 'Không thể truy xuất nội dung trang từ máy chủ. Vì thế, chưa lưu việc thay đổi thể loại được. Xin lỗi bạn về sự bất tiện.';
  
   HotCat.category_regexp   = '[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]|[Tt][Hh][Ểể][ _][Ll][Oo][Ạạ][Ii]';
   HotCat.category_canonical = 'Thể loại';
   HotCat.categories     = 'Thể loại';
   HotCat.disambig_category  = null;
   HotCat.redir_category   = 'Thể loại đổi hướng';
   HotCat.uncat_regexp    = /\{\{\s*([Cc]hưa phân loại|[Cc]ần phân loại|[Cc]hưa xếp thể loại)[^}]*\}\}\s*(<\!--.*?--\>)?/g;
   HotCat.template_regexp   = '[Tt][Ee][Mm][Pp][Ll][Aa][Tt][Ee]|[Tt][Ii][Êê][Uu][ _][Bb][Ảả][Nn]|[Bb][Ảả][Nn][ _][Mm][Ẫẫ][Uu]';
   HotCat.template_categories = {};
  
   HotCat.engine_names.searchindex = 'Chỉ mục tìm kiếm';
   HotCat.engine_names.pagelist  = 'Danh sách trang';
   HotCat.engine_names.combined  = 'Tìm kiếm kết hợp';
   HotCat.engine_names.subcat   = 'Thể loại con';
   HotCat.engine_names.parentcat  = 'Thể loại mẹ';
  
   HotCat.tooltips.change  = 'Sửa';
   HotCat.tooltips.remove  = 'Dời';
   HotCat.tooltips.add   = 'Thêm';
   HotCat.tooltips.restore = 'Phục hồi sửa đổi';
   HotCat.tooltips.undo   = 'Phục hồi sửa đổi';
   HotCat.tooltips.down   = 'Mở để sửa và hiển thị thể loại con';
   HotCat.tooltips.up    = 'Mở để sửa và hiển thị thể loại mẹ';
   HotCat.multi_tooltip   = 'Sửa nhiều thể loại';
  } // end if
  
  //