Mô đun:Math

Tủ sách mở Wikibooks

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Math/tài liệu.

--[[

Mô đun này cung cấp nhiều phép toán cơ bản.

]]
local z = {}

-- Tạo số ngẫu nhiên.
function z.random( frame )
  first = tonumber(frame.args[1]) -- if it doesn't exist it's NaN, if not a number it's nil
  second = tonumber(frame.args[2])

  if first then -- if NaN or nil, will skip down to final return
    if first <= second then -- could match if both nil, but already checked that first is a number in last line
      return math.random(first, second)
    end
    return math.random(first)
  end  
  return math.random()
end

--[[
order

Tính bậc độ lớn của số.

Cách sử dụng:
  {{#gọi: Math | order | giá trị }}
]]
function z.order(frame)
  local input_string = (frame.args[1] or frame.args.x or '0');
  local input_number;
  
  input_number = z._cleanNumber( frame, input_string );
  if input_number == nil then
    return '<strong class="error">Lỗi định dạng: Giá trị cho vào hàm bậc độ lớn có lẽ không phải số.</strong>'
  else
    return z._order( input_number )
  end  
end
function z._order(x)
  if x == 0 then return 0 end
  return math.floor(math.log10(math.abs(x)))
end

--[[
precision

Tính độ chính xác của số theo chuỗi số.

Cách sử dụng:
  {{ #gọi: Math | precision | giá trị }}
]]
function z.precision( frame )
  local input_string = (frame.args[1] or frame.args.x or '0');
  local trap_fraction = frame.args.check_fraction or false;
  local input_number;
  
  if type( trap_fraction ) == 'string' then
    trap_fraction = trap_fraction:lower();
    if trap_fraction == 'false' or trap_fraction == '0' or
        trap_fraction == 'no' or trap_fraction == '' then
      trap_fraction = false;
    else
      trap_fraction = true;
    end
  end
  
  if trap_fraction then
    local pos = string.find( input_string, '/', 1, true );
    if pos ~= nil then
      if string.find( input_string, '/', pos + 1, true ) == nil then
        local denominator = string.sub( input_string, pos+1, -1 );
        local denom_value = tonumber( denominator );
        if denom_value ~= nil then
          return math.log10(denom_value);
        end
      end            
    end
  end  
  
  input_number, input_string = z._cleanNumber( frame, input_string );
  if input_string == nil then
    return '<strong class="error">Lỗi định dạng: Giá trị cho vào hàm độ chính xác có lẽ không phải số.</strong>'
  else
    return z._precision( input_string )
  end  
end
function z._precision( x )  
  x = string.upper( x )

  local decimal = string.find( x, '.', 1, true )
  local exponent_pos = string.find( x, 'E', 1, true )
  local result = 0;
  
  if exponent_pos ~= nil then
    local exponent = string.sub( x, exponent_pos + 1 )
    x = string.sub( x, 1, exponent_pos - 1 )
    result = result - tonumber( exponent )
  end  
  
  if decimal ~= nil then
    result = result + string.len( x ) - decimal
    return result
  end
    
  local pos = string.len( x );
  while x:byte(pos) == string.byte('0') do
    pos = pos - 1
    result = result - 1
    if pos <= 0 then
      return 0
    end
  end
  
  return result
end

--[[
max

Tìm ra đối số tối đa.

Cách sử dụng:
  {{#gọi:Math| max | giá trị 1 | giá trị 2 | … }}
hoặc:
  {{#gọi:Math| max }}

Nếu không cho vào đối số nào, nó lấy các giá trị từ khung mẹ. Lưu ý rằng các giá
trị không phải số được bỏ qua.
]]
function z.max( frame )
  local args = frame.args;
  
  if args[1] == nil then
    local parent = frame:getParent();
    args = parent.args;
  end
  local max_value = nil;
  
  local i = 1;
  while args[i] ~= nil do
    local val = z._cleanNumber( frame, args[i] );
    if val ~= nil then
      if max_value == nil or val > max_value then
        max_value = val;
      end
    end    
    i = i + 1;
  end
 
  return max_value
end

--[[
min 

Tìm ra đối số tối thiểu.

Cách sử dụng:
  {{#gọi:Math| min | giá trị 1 | giá trị 2 | … }}
hoặc:
  {{#gọi:Math| min }}

Nếu không cho vào đối số nào, nó lấy các giá trị từ khung mẹ. Lưu ý rằng các giá
trị không phải số được bỏ qua.
]]
function z.min( frame )
  local args = frame.args;
  
  if args[1] == nil then
    local parent = frame:getParent();
    args = parent.args;
  end
  local min_value = nil;
  
  local i = 1;
  while args[i] ~= nil do
    local val = z._cleanNumber( frame, args[i] );
    if val ~= nil then
      if min_value == nil or val < min_value then
        min_value = val;
      end
    end    
    i = i + 1;
  end
 
  return min_value
end

--[[
round

Làm tròn số theo độ chính xác được định rõ.

Cách sử dụng:
  {{#gọi:Math | round | giá trị | độ chính xác }}
  
--]]
function z.round(frame)
  local value, precision;
  
  value = z._cleanNumber( frame, frame.args[1] or frame.args.value or 0 );
  precision = z._cleanNumber( frame, frame.args[2] or frame.args.precision or 0 );
  
  if value == nil or precision == nil then
    return '<strong class="error">Lỗi định dạng: Giá trị cho vào hàm làm tròn có lẽ không phải số.</strong>'
  else
    return z._round( value, precision );
  end  
end
function z._round( value, precision )
  local rescale = math.pow( 10, precision );
  return math.floor( value * rescale + 0.5 ) / rescale;
end

--[=[
precision_format

Làm tròn số theo độ chính xác được định rõ và định dạng số theo các quy tắc từng
được sử dụng trong [[Bản mẫu:Rnd]]. Giá trị cho ra là chuỗi.

Cách sử dụng:
  {{#gọi: Math | precision_format | số | độ chính xác }}
]=]
function z.precision_format( frame )
  -- For access to Mediawiki built-in formatter.
  local lang = mw.getContentLanguage();
  
  local value_string, value, precision;
  value, value_string = z._cleanNumber( frame, frame.args[1] or 0 );
  precision = z._cleanNumber( frame, frame.args[2] or 0 );
  
  -- Check for non-numeric input
  if value == nil or precision == nil then
    return '<strong class="error">Lỗi định dạng: Giá trị cho vào là không hợp lệ khi làm tròn.</strong>'
  end
  
  local current_precision = z._precision( value );

  local order = z._order( value );
  
  -- Due to round-off effects it is neccesary to limit the returned precision under
  -- some circumstances because the terminal digits will be inaccurately reported.
  if order + precision >= 14 then
    orig_precision = z._precision( value_string );
    if order + orig_precision >= 14 then
      precision = 13 - order;    
    end    
  end

  -- If rounding off, truncate extra digits
  if precision < current_precision then
    value = z._round( value, precision );
    current_precision = z._precision( value );
  end  
  
  local formatted_num = lang:formatNum( math.abs(value) );
  local sign;
  
  -- Use proper unary minus sign rather than ASCII default
  if value < 0 then
    sign = '−';
  else
    sign = '';
  end  
    
  -- Handle cases requiring scientific notation
  if string.find( formatted_num, 'E', 1, true ) ~= nil or math.abs(order) >= 9 then
    value = value * math.pow( 10, -order );
    current_precision = current_precision + order;
    precision = precision + order;
    formatted_num = lang:formatNum( math.abs(value) );
  else
    order = 0;    
  end
  formatted_num = sign .. formatted_num;
  
  -- Pad with zeros, if needed  
  if current_precision < precision then
    local padding;
    if current_precision <= 0 then
      if precision > 0 then
        local zero_sep = lang:formatNum( 1.1 );
        formatted_num = formatted_num .. zero_sep:sub(2,2);

        padding = precision;
        if padding > 20 then
          padding = 20;
        end
        
        formatted_num = formatted_num .. string.rep( '0', padding );
      end      
    else          
      padding = precision - current_precision
      if padding > 20 then
        padding = 20;
      end
      formatted_num = formatted_num .. string.rep( '0', padding );
    end
  end

  -- Add exponential notation, if necessary.
  if order ~= 0 then
    -- Use proper unary minus sign rather than ASCII default
    if order < 0 then
      order = '−' .. lang:formatNum( math.abs(order) );
    else
      order = lang:formatNum( order );
    end  
    
    formatted_num = formatted_num .. '<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>' .. order .. '</sup>'
  end
  
  return formatted_num;
end

--[[
Hàm hỗ trợ phân tích giá trị cho vào duới dạng số. Nếu giá trị cho vào có vẻ
không phải là số, hàm này thử phân tích nó là một biểu thức hàm cú pháp.
]]

function z._cleanNumber( frame, number_string )
  if number_string == nil or number_string:len() == 0 then
    return nil, nil;
  end  
  
  -- Attempt basic conversion
  local number = tonumber( number_string )
  
  -- If failed, attempt to evaluate input as an expression
  if number == nil then    
    local attempt = frame:preprocess( '{{#expr: ' .. number_string .. '}}' );
    attempt = tonumber( attempt );
    if attempt ~= nil then
      number = attempt;
      number_string = tostring( number );
    else
      number = nil;
      number_string = nil;
    end
  else
  -- String is valid but may contain padding, clean it.
    number_string = number_string:match( "^%s*(.-)%s*$" );
  end
  
  return number, number_string;
end

return z