Kiến thức về Axit/Các Axit thông dụng

Tủ sách mở Wikibooks

Các axit thông dụng[sửa]

Axit được phân thành 2 loại lớn có cấu tạo phân tử rất khác nhau: axit hữu cơ và axit vô cơ.

Axit vô cơ mạnh[sửa]

 • Axit clohydric HCl.
 • Axit bromhydric HBr.
 • Axit iodhydric HI.
 • Axit nitric HNO3.
 • Axit sulfuric H2SO4.
 • Axit cloric HClO3.
 • Axit pecloric HClO4.
 • Axit selenic H2SeO4.
 • Axit pemanganic HMnO4.
 • Axit fluoroantimonic H2FSbF6.

Axit vô cơ yếu hay trung bình[sửa]

 • Axit boric H3BO3.
 • Axit phốtphoric H3PO4.
 • Axit cacbonic H2CO3
 • Axit pyrophotphoric H4P2O7.[1]
 • Axit sunfurơ H2SO3.
 • Axit selenơ H2SeO3.
 • Axit nitrơ HNO2.
 • Axit phosphorơ H3PO3.
 • Axit hipoclorơ HClO.
 • Axit clorơ HClO2.
 • Axit silicic H2SiO3.
 • Axit xianhhidric HCN.
 • Axit aluminic HAlO2.
 • Axit au-clohidric HAuCl4.

Axit hữu cơ[sửa]

 • Axit axêtic CH3-COOH (C2H4O2).
 • Axit benzôic C6H5-COOH (C7H6O2).
 • Axit butyric CH3-(CH2)2-COOH (C4H8O2).
 • Axit xitric COOH-CH2-C(COOH(OH))-CH2-COOH (C6H8O7).
 • Axit formic H-COOH (CH2O2).
 • Axit lactic CH3-CH(OH)-COOH (C3H6O3).
 • Axit malic COOH-CH2-CH(OH)-COOH (C4H6O5).
 • Axit prôpionic CH3-CH2-COOH (C3H6O2).
 • Axit piruvic CH3-C(=O)-COOH (chứa nhóm chức xêtôn).
 • Axit valeric CH3-(CH2)3-COOH (C5H10O2).
 1. [Axit flohydric “HF”]. {{{publisher}}}.