Hay Day/Bản cập nhật

Tủ sách mở Wikibooks

Dưới đây là danh sách các bản cập nhật của trò chơi Hay Day. Các bản cập nhật mới nhất được xếp trước. Các bản cập nhật được nhóm theo năm, tên các bản cập nhật được đặt theo tháng phát hành trong năm đó.

2021[sửa]

Tháng 4[sửa]

2020[sửa]

Tháng 12[sửa]

Tháng 11[sửa]

Tháng 6[sửa]

Tháng 3[sửa]

2019[sửa]

Tháng 10[sửa]

Tháng 6[sửa]

2018[sửa]

Tháng 12[sửa]

Tháng 10[sửa]

Tháng 6[sửa]

Tháng 4[sửa]

2017[sửa]

Tháng 12[sửa]

Tháng 10[sửa]

Tháng 6[sửa]

Tháng 3[sửa]

2016[sửa]

Tháng 12[sửa]

Tháng 10[sửa]

Tháng 6[sửa]

Tháng 3[sửa]

2015[sửa]

Tháng 11[sửa]

Tháng 9[sửa]

Tháng 6[sửa]

Tháng 4[sửa]

Tháng 3[sửa]

2014[sửa]

Tháng 12[sửa]

Tháng 10[sửa]

Tháng 9[sửa]

Tháng 7[sửa]

Tháng 5[sửa]

Tháng 3[sửa]

Tháng 2[sửa]

2013[sửa]

Tháng 12[sửa]

Tháng 11[sửa]

Tháng 10[sửa]

Tháng 9[sửa]

Tháng 7[sửa]

Tháng 6[sửa]

Tháng 4[sửa]

Tháng 3[sửa]

Tháng 2[sửa]

Tháng 1[sửa]

2012[sửa]

Tháng 12[sửa]

Tháng 11[sửa]

Tháng 10[sửa]

Tháng 9[sửa]

Tháng 8[sửa]

Tháng 7[sửa]

Tháng 6[sửa]