Học tiếng Anh/Y tế/Từ ngữ Y tế

Tủ sách mở Wikibooks
 • Disease / Illness
Bệnh
 • Patient
Bệnh nhân
 • Hospital
Bệnh viện
 • Nursing home
Nhà an dưỡng


 • Drug / Medicine
Thuốc
 • Pill
Thuốc viên
 • Capsule
Thuốc viên dài
 • Injection
Thuốc chích
 • Health care
Chăm sóc sức khỏe


 • Examination
Khám bệnh
 • Symptom
Triệu chứng
 • Side effect


 • Treatment
Trị bệnh / Điều trị / Trị lieu
 • Prescription
Toa thuốc


 • Virus
Vi trùng
 • Bacteria
Vi khuẩn