Học tiếng Anh/Thời gian

Tủ sách mở Wikibooks

Giờ - Hour[sửa]

 • Hour
Giờ
 • Minute
Phút
 • Second
Giây

Ngày - Day[sửa]

 • Today
Hôm nay
 • Tomorrow
Ngày mai
 • Yesterday
Ngày hôm qua
 • Next day
Ngày sau
 • First day
Ngày đầu
 • Last day
Ngày cuối
 • Daily
Hàng ngày

Ngày trong tuần - Day of the week[sửa]

 • Monday
Thứ hai
 • Tuesday
Thứ ba
 • Wednesday
Thứ tư
 • Thursday
Thứ năm
 • Friday
Thứ sáu
 • Saturday
Thứ bảy
 • Sunday
Chúa nhựt


Tuần - Week[sửa]

 • Next week
Tuần tới
 • First week
Tuần đầu
 • Last week
Tuần cuối
 • Weekly
Hàng tuần

Tháng - Month[sửa]

 • Next Month
Tháng tới
 • First Month
Tháng đầu
 • Last Month
Tháng cuối
 • Monthly
Hàng Tháng

Tháng trong năm - Month of the year[sửa]

 • January
Tháng một / Tháng giêng
 • February
Tháng hai
 • March
Tháng ba
 • April
Tháng tư
 • May
Tháng năm
 • June
Tháng sáu
 • July
Tháng bảy
 • August
Tháng tám
 • September
Tháng chin
 • October
Tháng mười
 • November
Tháng mười một
 • December
Tháng mười hai


 • First month
Đầu tháng
 • Last month
Cuối tháng
 • Next month
Tháng tới
 • Monthly
Hàng tháng

Năm - Year[sửa]

 • Leap year
Năm nhuận
 • New year
Năm mới
 • Next year
Năm tới
 • Last year
Năm cuối
 • Yearly
Hàng năm


 • Year of Rat
Năm tí
 • Year of Dragon
Năm thin

Trạng từ về thời gian[sửa]

 • Once upon a time
Ngày xửa ngày xưa
 • Always
Luôn luôn / Lúc nào
 • Often
Thường
 • Sometimes
Đôi khi / Lắm lúc
 • Occasionally / Once in a while
Thỉnh thoang
 • Now / At once / Right away / Right now
Ngay lặp tức
 • Mean while
Tạm thời
 • Any time
Bất cứ lúc nào