Bước tới nội dung

Học tiếng Anh/Mẫu tự và Số đếm tiếng anh

Tủ sách mở Wikibooks


Mẫu tự tiếng anh

[sửa]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T X Y Z W
ê bi si đi i ép chi hát ai chê khê eo em en ô Pi khêu êt Thi ết oai ze't

Số đếm tiếng anh

[sửa]
Zero One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine
Không Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9