Học HTML/Thẻ Lệnh HTML

Tủ sách mở Wikibooks

Giới Thiệu[sửa]

Ngôn ngữ HTML dùng thẻ lệnh HTML để thảo nội dung cho một trang mạng . Thẻ Lệnh HTML bao gồm một lệnh HTML nằm giua hai ký hiệu < > . Nội dung thông tin trên trang mạng thường nằm giửa thẻ lệnh mở đầu <Lệnh HTML> và thẻ lệnh kết thúc </Lệnh HTML> như sau

<Lệnh HTML>Nội Dung Thông Tin</Lệnh HTML>

Nội dung trang mạng được tạo từ nhiều phần tử dưới đây Chử hay văn bài (Text) , Hình ảnh (Image) , Liên kết (Link) , Âm nhạc (Multimedia) , Mẩu đơn (Form) , Bảng danh sách, Liệt kê, (Table, List), Vùng (div), Khung (Frame)

Danh Sách Thẻ Lệnh HTML[sửa]

 1. Chú Thích / Comment
 2. Thẻ Miêu Tả / Meta Tag
 3. Đích / Base
 4. Kiểu Chử / Text Style
 5. Kiểu Chử Tiêu Đề / Text Header
 6. Hình Ảnh / Image
 7. Liên Kết / A Href
 8. Nhạc Nền / Bgsound
 9. Danh Sách / List
 10. Bảng / Table
 11. Nhúng / Embed
 12. Trình Bổ Sung / Java Applets
 13. Mục / A Name
 14. Khung / Frame
 15. Vùng / Div
 16. Vô Tâm / Center
 17. Một Hàng Chử / P
 18. Xuống Dòng / Br
 19. Hiển Thị Văn Bài theo mặc định / Pre
 20. Hiển Thị Mả Nguồn / Xmp

Tổng Kết[sửa]

 1. Danh Sách Thẻ Lệnh

Tham Khảo[sửa]

 1. Danh Sách Thẻ Lệnh HTML Tiếng Anh
 2. Danh Sách Thẻ Lệnh HTML hồ sơ PDF
 3. Danh Sách Thẻ Lệnh HTML tiếng Việt