Học HTML/Mẫu đơn (Form)/Vòng Chọn

Tủ sách mở Wikibooks

Chức năng[sửa]

Được sử dụng để chọn 1 thuộc tính

Cú pháp[sửa]

<form>
  <input type="radio" name="ten" value="giá trị khi người dùng chon nó">;
</form>

Thí dụ[sửa]

Vòng Chọn