Học HTML/Mẫu đơn (Form)/Nút Chọn

Tủ sách mở Wikibooks

Nút Thường[sửa]

<form action="">
<input type="button" value="Hello world!">
</form>

Nút Xóa[sửa]

Khi người dùng nhấn vào nút này thì trình duyệt sẻ khởi tạo lại giá trị ban đầu

<form action="địa chỉ của trang xử lý thông tin" method="phương thức gởi>
  <input type="reset" value="tên của nút">
</form>

Nút Gởi[sửa]

Khi người dùng nhấn vào nút này thì các giá trị sẻ được chuyển đến trang sử lý

<form action="địa chỉ của trang xử lý thông tin" method="phương thức gởi>
  <input type="submit" value="tên của nút">
</form>

Thí dụ[sửa]