Học HTML/Cấu Trúc Cú Pháp

Tủ sách mở Wikibooks

Cấu Trúc Cú Pháp Trang Mạng[sửa]

Mọi Trang mạng HTML đê có cấu trúc sau

  1. Mở Đầu Trang Mạng <HTML>
  2. Tiêu Đề Trang Mạng <TITLE>Tiêu Đề Trang Mạng</TITLE>
  3. Đầu Đề <HEAD> Khai Báo </HEAD>
  4. Thân Bai <BODY>Nội Dung của trang mạng</BODY>
  5. Kết Thúc Trang Mạng </HTML>

Ma nguon trang mạng HTML[sửa]

<html>

<head>
<title>Tên Trang Mạng</title>

<!-- Thẻ Lệnh Miêu Tả HTML -->

<!-- Định hình trang mạng -->
<style>
    Thẻ Lệnh HTML
</style>
<style scr=css></style>

<!--Mã Javascript-->
<script language=javascript>
      Lệnh Javascript
</script>

<script language=javascript scr=thuvienma.js></script>
</head>

<body>
Nội Dung Trang Mạng
</body>

</html>

Trang Mẩu[sửa]

Trang Mạng Trống[sửa]

<source lang="html4strict"> <html> <head> <title>Trang Mang Trong</> </head>