Học HTML/Bảng mã ký tự HTML

Tủ sách mở Wikibooks

« »

Bản Mã Kí Tự Thường Dùng[sửa]

Kết Quả Mô tả Kiểu Tên Kiểu Số
khoảng trắng & nbsp ; & #160 ;
< dấu bé & lt ; & #60 ;
> dấu lớn & gt ; & #62 ;
& dấu " và " & amp; & #38;
" dấu nháy kép & quot; & #34;
' dấu nháy đơn ' không hỗ trợ trong IE & #39;
¢ Cent & cent; & #162;
£ pound & pound; & #163;
¥ yên & yen; & #165;
Euro & euro; & #8364;
§ section & sec; & #167;
© Copy & copy; & #169;
® registered trademark & reg; & #174;
× multiplication & times; & #215;
÷ division & divide; & #147;