Học HTML/Bảng màu HTML

Tủ sách mở Wikibooks

Bảng Màu HTML[sửa]

+ Sau đây là bảng danh sách các tên màu được hỗ trợ bởi các trình duyet chính ;IE ,Fire Fox ...vv
+ Nếu muốn trang web của bạn hợp lệ với HTML và CSS. Chuẩn W3C có 16 màu cho bạn sử dụng: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, and yellow. Nếu muốn tạo ra các màu khác thì bạn phải sử dụng giá trị của RGB hoặc Hex

Tenmau.JPG

Tham Khảo[sửa]

+ xem giá trị cụ thể [1]