Giới thiệu sơ lược về Số học/Phân Số

Tủ sách mở Wikibooks

Phân Số[sửa]

Phân Số là một số có Tử số trên Mẩu số như sau

Thí dụ

Loại số[sửa]

  • Số hửu tỉ, 0.25, 0.5
  • Số vô tỉ , 0.76666
  • Số trọn vẹn, 1,2,...

Hai phân số đồng dạng[sửa]

Thí dụ

Hai phân số bằng nhau[sửa]

khi A = C và B = D

Từ trên ta có

khi AD = BC