Danh sách tiểu hành tinh/50001–50100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
50001 2000 AK15 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50002 2000 AB16 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50003 2000 AM16 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50004 2000 AS16 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50005 2000 AW18 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
50006 2000 AY19 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50007 2000 AW21 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50008 2000 AF25 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50009 2000 AQ26 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50010 2000 AP27 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50011 2000 AE29 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50012 2000 AS30 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50013 2000 AE31 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50014 2000 AO32 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50015 2000 AR32 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50016 2000 AT32 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50017 2000 AA33 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50018 2000 AK33 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50019 2000 AL33 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50020 2000 AL34 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50021 2000 AA36 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50022 2000 AX36 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50023 2000 AY37 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
50024 2000 AZ40 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
50025 2000 AR41 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50026 2000 AS41 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50027 2000 AQ43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
50028 2000 AN44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
50029 2000 AU46 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50030 2000 AG47 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50031 2000 AH47 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50032 2000 AT47 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50033 Perelman 2000 AF48 03/01/2000 Gnosca S. Sposetti 6,0 km MPC · JPL
50034 2000 AJ48 06/01/2000 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
50035 2000 AL50 06/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
50036 2000 AH53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50037 2000 AR54 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50038 2000 AT54 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
50039 2000 AV56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50040 2000 AL57 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50041 2000 AL58 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50042 2000 AW58 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50043 2000 AC59 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
50044 2000 AW60 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50045 2000 AB61 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50046 2000 AL61 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50047 2000 AA62 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
50048 2000 AL62 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50049 2000 AQ62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50050 2000 AB63 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
50051 2000 AH63 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50052 2000 AV63 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
50053 2000 AR64 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
50054 2000 AD65 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50055 2000 AE65 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50056 2000 AN66 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
50057 2000 AO66 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
50058 2000 AQ67 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50059 2000 AY67 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
50060 2000 AA68 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50061 2000 AF69 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50062 2000 AD71 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
50063 2000 AY71 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50064 2000 AQ72 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50065 2000 AF74 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
50066 2000 AH75 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50067 2000 AS75 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
50068 2000 AR77 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
50069 2000 AM78 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50070 2000 AG80 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50071 2000 AL81 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50072 2000 AU81 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50073 2000 AA82 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50074 2000 AN83 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50075 2000 AT84 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50076 2000 AP85 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50077 2000 AJ86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50078 2000 AW86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50079 2000 AB88 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
50080 2000 AK88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50081 2000 AL88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50082 2000 AW88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50083 2000 AG89 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50084 2000 AZ89 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50085 2000 AS90 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50086 2000 AT90 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50087 2000 AH91 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50088 2000 AO94 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50089 2000 AA95 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50090 2000 AN96 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50091 2000 AP96 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50092 2000 AR96 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50093 2000 AT96 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50094 2000 AB97 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50095 2000 AE97 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50096 2000 AM97 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
50097 2000 AF98 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50098 2000 AG98 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50099 2000 AM98 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50100 2000 AH102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
50001 2000 AK15 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50002 2000 AB16 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50003 2000 AM16 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50004 2000 AS16 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50005 2000 AW18 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
50006 2000 AY19 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50007 2000 AW21 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50008 2000 AF25 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50009 2000 AQ26 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50010 2000 AP27 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50011 2000 AE29 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50012 2000 AS30 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50013 2000 AE31 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50014 2000 AO32 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50015 2000 AR32 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50016 2000 AT32 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50017 2000 AA33 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50018 2000 AK33 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50019 2000 AL33 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50020 2000 AL34 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50021 2000 AA36 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50022 2000 AX36 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50023 2000 AY37 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
50024 2000 AZ40 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
50025 2000 AR41 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50026 2000 AS41 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50027 2000 AQ43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
50028 2000 AN44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
50029 2000 AU46 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50030 2000 AG47 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50031 2000 AH47 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50032 2000 AT47 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50033 Perelman 2000 AF48 03/01/2000 Gnosca S. Sposetti 6,0 km MPC · JPL
50034 2000 AJ48 06/01/2000 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
50035 2000 AL50 06/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
50036 2000 AH53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50037 2000 AR54 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50038 2000 AT54 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
50039 2000 AV56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50040 2000 AL57 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50041 2000 AL58 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50042 2000 AW58 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50043 2000 AC59 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
50044 2000 AW60 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50045 2000 AB61 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50046 2000 AL61 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50047 2000 AA62 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
50048 2000 AL62 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50049 2000 AQ62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50050 2000 AB63 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
50051 2000 AH63 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50052 2000 AV63 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
50053 2000 AR64 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
50054 2000 AD65 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50055 2000 AE65 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50056 2000 AN66 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
50057 2000 AO66 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
50058 2000 AQ67 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50059 2000 AY67 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
50060 2000 AA68 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50061 2000 AF69 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50062 2000 AD71 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
50063 2000 AY71 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50064 2000 AQ72 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50065 2000 AF74 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
50066 2000 AH75 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50067 2000 AS75 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
50068 2000 AR77 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
50069 2000 AM78 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50070 2000 AG80 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50071 2000 AL81 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50072 2000 AU81 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50073 2000 AA82 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50074 2000 AN83 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50075 2000 AT84 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50076 2000 AP85 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50077 2000 AJ86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50078 2000 AW86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50079 2000 AB88 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
50080 2000 AK88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50081 2000 AL88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50082 2000 AW88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50083 2000 AG89 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50084 2000 AZ89 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50085 2000 AS90 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50086 2000 AT90 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50087 2000 AH91 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50088 2000 AO94 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50089 2000 AA95 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50090 2000 AN96 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50091 2000 AP96 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50092 2000 AR96 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50093 2000 AT96 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50094 2000 AB97 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50095 2000 AE97 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50096 2000 AM97 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
50097 2000 AF98 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50098 2000 AG98 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50099 2000 AM98 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50100 2000 AH102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL