Danh sách tiểu hành tinh/344001–344100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344001 2011 QD46 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
344002 2011 QN47 23/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
344003 2011 QW53 09/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 12 km MPC · JPL
344004 2011 QV73 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
344005 2011 QZ75 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
344006 2011 QD77 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
344007 2011 RF2 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
344008 2011 SL6 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
344009 2011 SH99 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
344010 2011 SN121 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
344011 2011 UH57 08/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
344012 2011 UE153 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
344013 2011 UP343 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
344014 2011 XX1 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
344015 2012 BW94 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
344016 2012 BO130 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
344017 2012 BW150 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
344018 2012 DN57 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
344019 2012 DK63 19/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
344020 2012 DL91 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
344021 2012 FV36 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
344022 2012 GR8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
344023 2012 GZ14 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
344024 2012 GU33 31/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
344025 2012 HK41 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
344026 2012 JP10 12/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344027 2012 JJ11 06/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
344028 2012 JV18 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
344029 2012 JN35 13/02/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
344030 2012 JA64 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
344031 2012 LZ13 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
344032 2012 LE20 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
344033 2012 LS23 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
344034 2012 MK2 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
344035 2012 MQ5 18/12/2001 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
344036 2012 MG11 17/06/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
344037 2012 PG2 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
344038 2012 PH4 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344039 2012 PB5 22/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
344040 2012 PO5 23/05/2001 Cerro Tololo L. H. Wasserman 1,3 km MPC · JPL
344041 2012 PY5 24/08/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
344042 2012 PY8 07/07/2007 Lulin Observatory Lulin Obs. 2,9 km MPC · JPL
344043 2012 PF11 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
344044 2012 PB24 01/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344045 2012 QT14 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344046 2012 QJ19 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344047 4331 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 680 m MPC · JPL
344048 6807 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
344049 6865 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
344050 1254 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
344051 4074 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
344052 4121 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
344053 5478 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
344054 4185 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
344055 4530 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 880 m MPC · JPL
344056 1992 HT3 30/04/1992 San Pedro Mártir OAN Mexico 3,7 km MPC · JPL
344057 1993 QP8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
344058 1994 PS22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
344059 1994 SY8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
344060 1995 OL 23/07/1995 Ondřejov P. Pravec 1,7 km MPC · JPL
344061 1995 OL11 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
344062 1995 OO16 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
344063 1995 SM13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344064 1995 SB52 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
344065 1995 UB4 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
344066 1995 UL11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
344067 1995 WK38 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
344068 1995 YN8 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
344069 1996 BD6 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
344070 1996 VN35 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344071 1996 XS16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344072 1997 CY1 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
344073 1997 CD16 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
344074 1997 UH9 29/10/1997 Haleakala NEAT 620 m MPC · JPL
344075 1997 WK9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
344076 1998 HJ3 19/04/1998 Socorro LINEAR APO · 620 m MPC · JPL
344077 1998 HG8 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
344078 1998 QB29 25/08/1998 Ondřejov L. Kotková 980 m MPC · JPL
344079 1998 RO8 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
344080 1998 RP36 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
344081 1998 SP16 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
344082 1998 SF21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344083 1998 TX11 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
344084 1998 TZ27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344085 1998 UA45 22/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
344086 1999 AW11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344087 1999 CA130 06/02/1999 Mauna Kea C. Veillet 860 m MPC · JPL
344088 1999 CL152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344089 1999 JN47 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344090 1999 JK133 14/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344091 1999 LG7 11/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
344092 1999 NK2 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
344093 1999 RB19 06/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
344094 1999 RD126 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344095 1999 RG153 09/09/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
344096 1999 RL237 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
344097 1999 RJ252 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
344098 1999 SG18 13/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
344099 1999 TC25 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344100 1999 TK30 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL