Danh sách tiểu hành tinh/235901–236000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235901 2005 CV80 01/02/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
235902 2005 DC 16/02/2005 Sandlot G. Hug 2,4 km MPC · JPL
235903 2005 EG 01/03/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
235904 2005 EZ3 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235905 2005 EV9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235906 2005 EH17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
235907 2005 EJ19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
235908 2005 EY22 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
235909 2005 EA25 03/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
235910 2005 EO25 03/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,0 km MPC · JPL
235911 2005 EM34 03/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
235912 2005 EL36 04/03/2005 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
235913 2005 EU39 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
235914 2005 EL43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235915 2005 EO44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
235916 2005 EF45 03/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
235917 2005 EW45 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
235918 2005 EH49 03/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
235919 2005 EV51 03/03/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
235920 2005 EY54 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
235921 2005 EN58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
235922 2005 ET67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
235923 2005 EZ71 02/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
235924 2005 EF84 04/03/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
235925 2005 EA96 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
235926 2005 EL97 03/03/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
235927 2005 EL100 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
235928 2005 EO101 03/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
235929 2005 EX101 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
235930 2005 EO104 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
235931 2005 EU113 04/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
235932 2005 EE116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
235933 2005 EP119 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235934 2005 EA120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
235935 2005 EO126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
235936 2005 EJ127 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235937 2005 EY132 09/03/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
235938 2005 EZ135 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
235939 2005 EC137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
235940 2005 EA139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
235941 2005 EP139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
235942 2005 EU139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
235943 2005 EF141 10/03/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
235944 2005 EH143 10/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
235945 2005 EV143 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
235946 2005 EY145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
235947 2005 ET147 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
235948 2005 EW156 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
235949 2005 EE159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
235950 2005 EY159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
235951 2005 EL160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
235952 2005 EX165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
235953 2005 EN176 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
235954 2005 EX180 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
235955 2005 EW183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
235956 2005 ET188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
235957 2005 EP194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
235958 2005 ET194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
235959 2005 EO203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235960 2005 EJ204 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235961 2005 EX205 13/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
235962 2005 ER216 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
235963 2005 EU216 08/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
235964 2005 EX217 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
235965 2005 EG218 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
235966 2005 EB220 10/03/2005 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
235967 2005 EK221 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
235968 2005 EY236 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
235969 2005 EK239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235970 2005 EH240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
235971 2005 EE248 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235972 2005 EH250 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
235973 2005 EJ250 15/03/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
235974 2005 EL256 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
235975 2005 EX257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
235976 2005 EA260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235977 2005 ER260 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
235978 2005 ER262 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235979 2005 EJ269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
235980 2005 EA272 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
235981 2005 EM282 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
235982 2005 EE293 10/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
235983 2005 EH306 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
235984 2005 ET315 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235985 2005 ER317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
235986 2005 EY326 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
235987 2005 ET327 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
235988 2005 EJ330 02/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
235989 2005 EO330 15/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
235990 Laennec 2005 FP2 16/03/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 3,9 km MPC · JPL
235991 2005 FD7 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
235992 2005 FC10 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
235993 2005 FQ12 16/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
235994 2005 GY1 01/04/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
235995 2005 GA9 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
235996 2005 GF9 02/04/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
235997 2005 GQ18 02/04/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,4 km MPC · JPL
235998 2005 GZ21 04/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
235999 Bucciantini 2005 GA22 04/04/2005 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 4,2 km MPC · JPL
236000 2005 GK22 04/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also