Thành phố Thủ Đức

Tủ sách mở Wikibooks

Thành phố Thủ Đức là một thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.