Sử dụng Danh mục địa lý vào việc gì?

Tủ sách mở Wikibooks

Danh mục địa lý chỉ lấy từ đối tượng địa lý những thông tin chọn lọc. Những thông tin ấy thường là những số liệu, giá trị, danh sách và được sắp xếp một cách có cấu trúc. Do vậy, cuốn danh mục này rất phù hợp cho những ai muốn lấy dữ liệu thô, những thông tin cơ bản từ một thực thể địa lý. Bởi nếu sử dụng Wikipedia, họ có thể mất nhiều thời gian hoặc bị xao nhãng bởi nội dung rườm ra khi muốn tìm một thông tin nào đó.